" เพชรบูรณ์ : เมืองอยู่สบาย "
" DELIGHTFUL PHETCHABUN "
" เมืองอยู่สบาย " ขนาดกลางที่สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สง่างาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ เป็นเลิศในด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมทั้งด้านการศึกษา และสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อการสันทนาการและสุขภาพแก่มวลชน ไม่มีปัญหาจราจรและอาชญากรรม มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปในด้านบริการ รวมทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและภูมิภาค "

Last Updated ( Monday, 03 August 2009 14:39 )